SLUŽBY

KONTAKTUJTE NÁS

NABÍZENÉ SLUŽBY

STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU STAVEBNÍHO POZEMKU

– před stavbou (nebo přístavbou) objektu s pobytovými místnostmi. V ploše budoucí stavby jsou odebírány vzorky půdního vzduchu z hloubky 0,8 m dutou tyčí metodou „ztraceného hrotu“, které jsou po přenesení do Lucasových komor proměřeny a je stanovena objemová aktivita radonu. Pro objekt do zastavěné plochy 800 m2 je odebíráno nejméně 15 vzorků. Po dokumentaci vzorků pokryvu pro stanovení plynopropustnosti a statistickém zpracování naměřených hodnot je stavební pozemek zařazen do kategorie radonového indexu (nízký-střední-vysoký) a navržena nutná opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu.

Pro zpracování zakázky jsou nutné tyto informace:

  • jméno a adresa investora (pokud se liší od jména, uvedeného v listě vlastnictví parcely)
  • číslo parcely
  • katastrální území, lokalita
  • nákres umístění objektu na pozemek (většinou je v projektové dokumentaci)
  • rozsah případného podsklepení plánovaného objektu
  • případný výskyt inženýrských sítí ve zkoumané ploše (aby nedošlo k jejich poškození)

KRÁTKODOBÉ INTEGRÁLNÍ MĚŘENÍ RADONU V OBJEKTU

– pro účely kolaudace, před stavebními úpravami nebo pro informaci objednatele (například před koupí RD). V pobytových místnostech jsou umístěny na týden integrální detektory, které měří průměrnou objemovou aktivitu radonu. Průběh měření se liší podle toho, zda je objekt obýván či nikoli. V každém případě jsou navozeny takové ventilační podmínky, aby nedošlo k podcenění hodnocení ozáření osob v objektu a aby bylo možné zjistit, zda v objektu nedochází k překračování doporučených směrných hodnot. Pokud je při měření zjištěno překročení směrné hodnoty, je objekt podroben dalšímu zkoumání. Nelze měřit v objektech, které nejsou dokončeny a které není možné uzavřít (pokud se uvažuje zásadní přestavba objektu, který je ve špatném stavu, je možné provést stanovení radonového indexu pozemku po obvodu stavby a podle výsledku naplánovat nutná ochranná opatření).

Pro zpracování zakázky jsou nutné tyto informace:

 • jméno a adresa majitele
 • číslo parcely (u novostaveb), případně číslo popisné
 • lokalita, katastrální území
 • stavební plány jednotlivých podlaží
 • ventilační podmínky v objektu v době předpokládaného měření (čím menší větrání, tím lépe)

RADIOMETRICKÉ PROMĚŘENÍ OBJEKTU

– pokud má majitel podezření na použití závadného stavebního materiálu (základní radiometrické měření se provádí při každém měření radonu v objektu).

ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

– pro naše zákazníky zajišťujeme stanovení základních směrných charakteristik základové půdy nebo stanovení propustnosti zeminy a dimenzování drénu pro zasakování srážkových vod na pozemku. Náročnější průzkumy na dotaz.

PORADENSTVÍ V OBORU

– pro naše zákazníky zdarma

VYHLEDÁNÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN

– bonus pro naše zákazníky